آزادی

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
reffugee

نظر بدهید