سنت پیامبر (۱)

قالرسولالله (ص):
مابني بناء في الاسلام احب الي الله من التزويج
هيچ بنايي در اسلام نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نيست.
ezdevaj
واقعاً نمی دونم چرا بعضی ها تا بهشون میگی ازدواج کردی یا اینکه میخواهی ازدواج کنی با حالتی سرشار از شرم میگن نه بابا و بعدش هم کلی از مشکلات ازدواج میگن .
نمی دونم از کی تا حالا عمل نکردن به سنت پیامبر کار با کلاسی شده ؟!!!
می خوام یه سری از مسائل مربوط به ازدواج رو مطرح کنم تا ان شاء ا… براتون مفید باشه .

تعریف ازدواج :
۱. علماي اخلاق گفتهاند: ازدواج عبارت از اين است كه مردي با زني با سپردن تعهد زندگي مشترك را آغاز ميكنند تا در غم و شادي و لذت و رنج يكديگر سهيم باشند و مشكلات زندگي را به ياري همديگر حل كنند.
۲. علماي جامعه شناس گفتهاند: ازدواج يعني شريك قرار دادن جنس مخالف در زندگي است اين عمل به منظور تشكيل خانواده و توليد نسل انجام پذيرد.
۳. دستهاي از فلاسفه گفتهاند كه ازدواج يعني به وجود عشقي در ميان يك مرد و زن براي تشكيل خانواده و توليد نسل و تربيت آنها ميباشد .
هدف ازدواج :
مفهوم مشاركت در زندگي، متكي بر تغييري است كه از حضور در يك شركت در ذهن خود داريم. آن گونه كه مرسوم است در چنين مشاركتهايي، اعتماد به اميد منفعت با سرمايهگذاري مادي، كوششي را به اتفاق هم آغاز ميكنند و عواقب احتمالي آن اعم از زيان و حتي ورشكستگي را از پيش ميپزيرند. سودها به همان نسبتي توزيع ميشود كه زيانها متوجه هر يك از انها است.
تفاوت عمده ازدواج با هر شركت ديگري در سرمايهاي است كه زن و شوهر به مشاركت ميگذارند سخن از مال و منال به طور طبيعي نيست بلكه عاديترين سرمايههاي انساني يعني قلب و روح- عواطف- احساسات و آرزوهاي بشري است كه به مشاركت گذاشته ميشود.
رویکرد دینی:
به طور كلي اديان الهي بر ازدواج و تشكيل خانواده به عنوان سنتي طبيعي نگريسته و آن را نهادي اجتماعي و فراگير دانستهاند. در دين مقدس اسلام، آيات قرآن كريم هدف از ازدواج را در راستاي اهداف خلقت بشر به روشني تبيين نموده و علاوه بر آن حاوي مقررات و احكامي چند در خصوص تشكيل خانواده و آداب معاشرت زوجين و فرزندان درون اين نهاد ميباشد.
«و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون»
از نشانهها و قدرتهاي خدا اين است كه براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد كه در كنار او آرامش يافته و با هم انس بگيريد و ميان شما رأفت و مهرباني برقرار فرمود. در اين امر براي مردم با تدبير ادله علم و حكمت حق آشكار است.
از ديدگاه اسلام، ازدواج در راستاي تكامل ابعاد روحاني و جسماني انسان است و لذا امري عبادي و نيمهاي از ايمان و دينداري است.
قال رسولالله (ص): من تزويج فتد احرز نحف دينه فليتق الله في المنصف الاخر
آن كس كه ازدواج نمايد نصف دين خود را حفظ نموده و بايد در نيمه ديگر پرهيز كاري پيشه كند.
از اين رو قرآن كريم صراحتا مسلمانان را به ازدواج ترغيب نموده و آن را وظيفهاي اجتماعي قلمداد مينمايد.
زنان و مردان مجرد و غلامان كنيزان شايسته و پرهيزگار خود را همسر دهيد اگر فقير باشند خداوند از فضل خود بينيازشان خواهد كرد.
ارضا نيازهاي جسمي، عاطفي و رواني، ادامه نسل و پرورش فرزندان در كانون امن و پرمحبت و ايجاد خلوتي براي كسب آرامش و تجديد قوا براي انجام دادن مسئوليتهاي اجتماعي كه همه در جهت تكامل شخصيت انسان ضرورت ازدواج و تشكيل خانواده را از ديدگاه اديان الهي مبرهن ميسازد.
در اسلام ازدواج در سنين اوليه بلوغ مورد تاكيد و ضرورت قرار گرفته از آن بابت كه:
۱. عامل حفظ پاكدامني است
۲. عامل تكميل ايمان است
ازدواج از اين ديدگاه تنها طريق ارضاء نياز جنسي است، اما هدف اصلي ازدواج فراتر از آن، ازدياد نسل و پرورش فرزندان ميباشد.
ثمره اصلي ازدواج داشتن فرزندان صالح است. تمام لذايذ طبيعي و پاداش اخروي و انس و محبتها در ميان زن و شوهر براي تحمل رنج تربيت و توليد فرزندان استوار است!
قال رسولالله (ص) من كان يحب ان يتبع سنتي فان من سنتي التزويج و اصلبوا الولد، فاني فاخر بكم غد
علي(ع) از پيامبر نقل ميكند كه فرمودند: هر كس دوست دارد پيرو آيين من باشد بداند كه ازدواج جزيي از آيين من است. سعي كنيد كه به وسيله ازدواج صاحب فرزند گرديد، زيرا من در ميان ساير امتها به زيادي پيروانم مباهات ميكنم.
در پارهاي از كتب متفكرين اسلامي به ويژه انديشمنداني كه در حوزه مسائل اجتماعي و عبادي آثاري از خود باقي گذاردهاند، ازدواج از ابعاد مختلفي مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال كتاب كيمياي سعادت امام محمد غزالي بابي در خصوص نكاح و آداب آن دارد. اختيار تاهل در ديدگاه او از ضروريات دينداري و نيازي در رديف غذا و آب تلقي ميگردد. اما حكمت و انگيزه اصلي تجويز ازدواج ارضاء شهوت نبوده و اين خود وسيله و اسلحهاي است براي ابقاء نسل و ايجاد و ازدياد مومنان.
قرآن كريم همچنين پايگاه حقوقي زن و مرد در خانواده، نحوه رفتار مرد با همسر و فرزندان گونههاي متفاوت ازدواج، مقررات مربوط به همسرگزيني، نحوه حل و فصل مشكلات خانواده، طلاق و حقوق مترقبه براي زنان مطلقه، حدود و مجازات متخلفين از قواعد و مقررات اسلامي در امر ازدواج و پيوند زناشويي را طي آياتي كه عمدتا در سوره نساء و طلاق و نور ميباشد تشريح فرموده است. در اين خصوص احاديث و رواياتي از سيره و گفتار پيامبر اكرم و ائمه معصومين سلام الله عليهم اجمعين به طور مبسوط نقل گرديده است. در مباحث فقهي نيز باب نكاح يكي از ابواب مهم تلقي شده و حاوي جزئيات و مقررات و آداب اسلامي ميباشد.
از ديدگاه اسلامي ازدواج پيماني است اجتماعي كه زن و مردي بالغ و مختار را به يكديگر پيوند ميدهد. هرچند يكي از حقوق فرزندان بر والدين، اعانت در امر ازدواج ميباشد و نيز جامعه به طور غير مستقيم مسئوليت پشتيباني از اين نهاد و عموميت آن بين افراد جامعه را عهدهدار است، اما اصل آزادي و اختيار زوجين در انتخاب شريك زندگي مورد تاكيد ميباشد.
همچنين از ديدگاه اسلام ازدواج در غالب موارد پيوندي دايمي تلقي ميگردد كه براي زوجين مسئوليت و حقوقي چند در قبال يكديگر و نسبت به فرزنداني كه از آنها متولد ميشوند به دنبال دارد. عمليترين شكل تشكيل خانواده از نظر اسلام خانواده زن و شوهري است كه در آن مسئوليت سرپرستي و انفاق به همسر و فرزندان به عهده مرد نهاده شده است. اما اشكال ديگري چون تعدد همسران تا ۴ زن هم در دين اسلام تحت شرايط خاص فردي و اجتماعي مجاز تلقي شده و لذا خانواده ميتواند از ابعاد گستردهتري برخوردار باشد. همچنين حقوق فرزندان در قبال والدين خود در قرآن كريم طي موارد متعددي سفارش شده ارتباط نزديكي را بين خانواده زن و شوهري و والدين و خويشاوندان نزديك ايجاب مينمايد. از اين رو جوامع مسلمين و از بافت خانوادگي كم و بيش متفاوتي برخوردارند.
۳. قداست ازدواج
از نظر مذهبي ازدواج چه در دين قديم ايرانيان (مزدك) و چه در دين اسلام فرضيه الهي محسوب ميشود و دوام و بقا بشريت را منوط به آن ميدانند و آن را يك عمل شايان تحسين و يك عمل مقدس براي رستگاري روح دانستهاند. در سوره ۲۴ آيه ۳۲ قرآن كريم آمده است: مرد بي زن را زن و زن بيشوهر را شوهر دهيد. ازدواج و قرارداد ناشي از آن داراي نوعي تقدس است. برخي تا آنجا پيش ميروند كه تقدس زوجيت را مهمترين وجه تمايز آن از ديگر روابط بين انسانها ميدانند.
خانواده در اسلام، نهادي مقدس و حياتي است كه جايگاه مهر و محبت، پايگاه انس و مودت و كانون اصلي تكوين شخصيت انسان است. در فرهنگ اسلام، خانواده وسيلهاي براي امتناع و ارضاي مشروع سائقههاي جنسي، توليد و تربيت نسل، ايجاد صميميت و تفاهم، يكرنگي و همرنگي، تعاون و تعاضد، تكميل و تكامل و آرامش روحي و رواني است. خانواده، هسته اصلي و بنيادي اجتماعات بشري و ضامن سعادت فردي و اجتماعي بشر است و نقش عظيمي درتكميل فرهنگ انساني، اشاعه ارزشهاي فرهنگي و توسعه تمدن بشري دارد. بناي رفيع خانواده در اسلام متكي بر تدبير و تقدير، احسان و اكرام، حلم و تحلم، عفو و صلح، تعاطف و تفاهم، مواظبت و محافظت است و ازدواج در فرهنگ اسلامي، مقدم رحمت، محبت، عشق و مودت و موجب سامان يافتن زندگي انسان است. اسلام بر تسهيل امر ازدواج و تحكيم بنيان خانواده و سامان بخشيدن به زندگي نسل جوان و پيشگيري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي تاكيد دارد و همگان را در فراهم ساختن مقدمات ازدواج امر نموده است.

ادامه دارد …

۳ نظر درباره “سنت پیامبر (۱)” داده شده است.

 1. Kirk گفت :

  Greetings!..b

 2. Paloma گفت :

  Hi! Definitely nice and neat site you got there.t

 3. hooman گفت :

  من فکر می کنم جوانان باید از ازدواج موقت شروع کنند و در این ازدواج هم خصوصیتات همدیگر رو بهتر بشناسن هم اینکه برای یک ازدواج دائم تمرین کنند. ما باید بدونیم که کار شرعی و ارتباط جنسی در سایه شرع و یک چارچوب اخلاقی خیلی بهتره تا در بصورت مخفیانه و با آدمهای ناشناس.
  بیایید بین زن و دختر تفاوت قائل نشویم و شخصیت یک زن رو به بکارتش ندونیم اگه یک دختری ازدواج موقت انجام می ده این خیلی باارزش تر از اونه که با کسی دوست بشه و مورد سواستفاده و مسائل دیگه ای قرار بگیره و این عمل مخفیانه باشه .

نظر بدهید