سنت پیامبر(۳)

ادامه از موضوع ازدواج
۹.رويكرد اجتماعي ازدواج
برخي صاحبنظران انسان را موجودي مدني الطبع خواندهاند ومدعي شدهاند همين امر سبب شده است كه آدمي براي تداوم حيات خود به دنبال جفت يا همسر برود. اساس انديشه ان است كه آدمي در عرصه حيات نيازمنديهايي دارد، از جمله:
¦ نياز به دستيابي به لذت، كه اين امر جز از راه ازدواج ميسر نيست.
¦ نياز به همدم و دلدار
¦ نياز به انس و وحدت كه آدمي هميشه به مانوس دائمي و تسكين دهنده نيازمند است.
قرار دادن زندگي بر صراط طبيعي و به دور از هرج و مرج و انحراف كه باعث ميشود اجتماع سالم گردد.
حفظ فضيلت اخلاق و عفت كه در همه جوامع به عنوان ركني از حيات اجتماعي است و درباره آن حساسيتها بسيار است.
تكثير ياران، معاشران و مدافعان، كه در واقع آدمي را از تنهايي به در آورند و در دشواريها او را ياور باشند. چون همگان ميتوانند همه كارها را انجام دهند. و بالاخره عدهاي قائلند كه ازدواج اساس زندگي اجتماعي و بسيجي براي تحقق همزيستي است.
۱۰. رويكرد اقتصادي
ازدواج زن و مرد را براي حركت بيشتر و كسب درآمد زياد تشويق و ترغيب ميكند. نهاد خانواده يكي از نهادهايي است كه براي رشد و شكوفايي اقتصاد مثمرثمر ميباشد. سابق فرزندان خانواده به كمك پدر ومادر ميآمدند و توليد را بيشتر ميكردند امروزه عامل اقتصادي براي تشكيل خانواده كمتر بايد موجه باشد جز در نزد برخي جوامع صنعتي كه در آن زن و شوهر بر اساس يك اصل اقتصادي با هم خانواده تشكيل داده و به زندگي با هم ادامه ميدهند، و اين امر حتي در روستاهاي امروز هم كمتر مطرح است.
۱۱. رويكرد سياسي
اگر در مفهوم سياست، معني اعمال قدرت، روابط متقابل هيات زمامدار وزير دستان و معني و مفهوم انضباط را استخراج كنيم ميتوانيم براي ازدواج رويكرد سياسي نيز قائل شويم سابق به وسيله ازدواج مناقشات و خصومتها و نزاعهاي ريشهدار قبيلهاي حل ميشود.
ازدواج توان دفاعي كشور را تقويت ميكند. نسلها و تعداد آمار جامعه را بيشتر ميكند و باعث بالا رفتن توان نظامي جامعه ميشود. از سوي ديگر فرد ازدواج كرده بيشتر به فكر تامين زندگي خود و خانوادهاش است و در راه رشد و تعالي مسائل اقتصادي تلاش و كوشش ميكند.
۱۲.حاصل و كاركرد ازدواج
در سايه ازدواج، خانواده تاسيس ميشود كه در همه جوامع به عنوان يك مركز رشد، يك محيط همدلي و همنوازي يك مركز تعاوني و همكاري يك جايگاه توليد و… به حساب ميآيد و در اسلام بنايي محبوب در نزد خداوند و بلكه محبوبترين بناهاست. براي خانواده و ازدواج كاركردهاي متعددي عنوان كردهاند از جمله:
اقناع غريزي يكديگر، وحدت و مهر و دانش، محرم راز هم شدن، توليد و پرورش نسل، آموزش زندگي فردي و اجتماعي، حفظ ميراث و سرايت دادن تجارب، نگهباني در برابر خطرات و عوارض طبيعي يا در برخي از جوامع كاربردهاي ديگري نيز مطرح است. از جمله كاركرد اقتصادي، دفاع از يكديگر، پايهگذاري سياسي، رشد و توسعه موازين و اخلاق، تربيت تباع يا متبوع خوب، سازندگي معنوي اعمال نفوذ در تحولات و چرخش آن به نفع توده و…

نظر بدهید