باورها هم می ترسند!!!

امروز یکی از برنامه های دوربین مخفی مدرسه ای دخترانه را نشان می داد که با برنامه ریزی انجام شده به دانش آموزان گفته بودند بازرسی به کلاس شما خواهد آمد . بازرس مجری دوربین مخفی بود . به دانش آموزان گفت : جدول ضربی را که حفظ کرده اید اشتباه است و صحیح آن جواب ضرب اشتباه به اضافه یک است مثلاَ ۱۰=۳*۳ که ۹ نفر از دانش آموزان باور خود را تغییر ندادند اما ۷ نفر از ترس نمره انضباط حرف بازرس را تایید می کردند گرچه باورشان چیز دیگری بود !
به راستی که حفظ باورها در همه حال هزینه دارد!

نظر بدهید