ازدواج با حیوانات !!!

خبری از خبرگزاری بازتاب می خواندم که از ازدواج دختری با مار حکایت داشت شما هم بخوانید .
ازدواج دختری با مار

نظر بدهید