نزول خواری !!!

دیشب پای صحبت های مادربزرگ ( به قول ما بی بی ) نشسته بودم . بحث از نزول خواری شد که ایشان تعریف کردند در گذشته جاهایی که کنه فراوان بود از خاک قبر دو نفر از نزول خواران مشهور می آوردند و در محل می پاشیدند و کنه ها هلاک می شدند .

نظر بدهید