عيد مبعث

ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد دل رميده ما را انيس و مونس شد

عيد سعيد مبعث را به همه مسلمانان تبريك مي گويم .

null

نظر بدهید