از عجايب چندگانه !!!

واقعا از نظرات بعضي مردان در خصوص جايگاه و وظايف زنان در عجبم . به راستي اين تفكر ناصحيح كه زن را به عنوان مرئوس و مرد را به عنوان رئيس ( بهتر است بگويم حاكم ) مطرح مي كند به كدام سرچشمه بر مي گردد .

null

متاسفانه شاهد بوده ام در بعضي از خانواده ها مرد خود را مالك زن مي داند و
به او به عنوان كنيز خود نگاه مي كند . شايد فكر كنيد كمتر كسي اين طرز فكر را دارد اما لازم است بگويم بسياري از مردان اينگونه فكر مي كنند اما تصور مي كنند اين مسئله در مورد آنها صدق نمي كند .
وقتي تنها براي اينكه ثابت كنند تصميم گيرنده هستند در خصوص خواسته هاي همسرشان نظر خود را تحميل مي نمايند و حتي حاضر نيستند دلايل او را بشنوند يا اينكه انجام كليه كارها را در منزل وظيفه زن مي دانند و و از اشتغال يا رفتن او به دانشگاه جلوگيري مي كنند جز اين نيست كه به زن به عنوان كنيز نگاه مي كنند .
با كمال تاسف مي بينيم بسياري از مردان با شعور ( !!!) به خود اين حق را مي دهند كه به همسر خود فحاشي كنند و حتي او را مورد ضرب و شتم قرار دهند.
من حتي در خصوص نظرات بعضي صاحبنظران كه بسياري از حقوق را به مرد مي دهند و جايگاه زن را تا حد دلخواه خود به حقارت مي كشانند مخالفم .
شايد بپرسيد (( كدام نظر ؟ ))
از آنجايكه ممكن است بسياري از صاحبنظران مصداق اين بحث باشند تنها مي توانم بگويم من اعتقاد دارم زن و مرد از جايگاه يكساني برخوردارند و در خصوص مسائل زندگي مشترك بايستي نظرات هر دو شريك لحاظ شود و معيار نظر برتر نبايد جنس باشد .
در پايان متذكر مي شوم زنان هم در تقويت اين طرز فكر اشتباه بي تقصير نبوده اند چرا كه آنها هم باور كرده اند جايگاه زن در مرتبه پايين تري نسبت به مرد قرار مي گيرد .

نظر بدهید