برنده شدن به هر قیمتی!!!

چند روز قبل در جلسه مزایده تعدادی از خودروهای شرکت … استان شرکت کردم با توجه به قیمت پایه ووضعیت اتومبیل ها قیمت خودم را پیشنهاد دادم پس از باز شدن پاکت ها دیدم افراد برنده قیمتی را پیشنهاد دادند که از قیمت واقعی اتومبیل مربوط با شرایط ایده آل آن در بازار هم بیشتر است !!! دقت که کردم متوجه شدم افراد شرکت کننده برنده شدن برایشان مهم است نه قیمت مناسب تر !!!

نظر بدهید