ظرفيت اندك بعضي دوستان

مدتي است توفيقی نصيب شده تا در كنار عده اي از دوستان فعاليت كنم هر چند قبل از حضور در اين مجموعه چندسالي فعاليت دانشجويي و اداري داشتم و از روزگار درسهاي خوبي گرفتم ، اما جو حاكم بر محيط جديد به گونه اي است كه تجارب گذشته را در قالبي شفاف تر نشان مي دهد .
در كنار همه خوبي ها مسئله اي كه بيشتر خودنمايي مي كند ظرفيت محدود بعضي دوستان است . متاسفانه عده اي از همكاران قبل از آنكه ظرفيت لازم را براي پذيرش مسئوليت كسب كنند رياست مي كنند يا به عبارتي مي خواهند به ديگران بگويند افراد مهمي هستند . جالب اين است كه چند نفر از اين به ظاهر مسئولين جواب سلام را هم نمي دهند يا با تكبر تمام جواب مي دهند واقعاً در عجبم از اين رفتار مگر نمي دانند كه اين جايگاه ها پايدار نيست و روزگار بدون شك اين برخوردها را به آنها باز مي گرداند. بدون ترديد اين مسئله هم ميداني است براي آزمايش .

نظر بدهید