تكريم ارباب رجوع!!!

مدتي است در بسياري ادارات و شركت ها تابلو و دفاتر تكريم ارباب رجوع ديده مي شود اما كما في السابق به ندرت ارباب رجوع تكريم مي شود و بسياري اوقات با جواب هاي سربالا و برخوردهاي آزار دهنده رو به رو مي شويم كه اين نحوه عملكرد در بسياري موارد راه حل امور را به انحراف مي كشاند و ممكن است مسبب ايجاد مشكلات بسياري باشد .
اين مسائل در كنار عدم آشنايي بسياري از كارمندان به وظايف خود و اطلاعات اندك از قوانين و بخشنامه ها هزينه هاي مادي و معنوي فراواني به ارباب رجوع و همچنين نظام اداري تحميل مي كند به راستي اين مشكلات تا كي لاينحل خواهد ماند ؟

نظر بدهید