بایگانی برای ماه اسفند, ۱۳۸۹

سال نو مبارک

شنبه, اسفند ۲۸م, ۱۳۸۹

ساقیا آمدن عید مبارک بادت وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل و […]