تنه درخت زباله!!!

شهرداری کرمان در اقدامی بحث برانگیز جهت سطل های زباله تعدادی از فضاهای سبز شهر تنه مصنوعی درخت را نصب نموده است . من در عجبم از این شهرداری و کارشناسان طراحی محترم این مجموعه!
به راستی کسی نیست به این دوستان بگوید چه ربطی بین تنه درخت و محل جمع آوری زباله وجود دارد !!!

null

نظر بدهید