مال حرام

در مراجعاتی که به نمایشگاه های اتومبیل داشتم بسیار دیده ام فروشندگانی را که برای بدست آوردن پول بیشتر عیوب خودروی خود را می پوشانند به عنوان نمونه یک فروشنده از کارکرد کم و تمیزی اتومبیل خود تعریف می کرد و اینکه تنها یک گلگیر ماشین رنگ شده اما در نهایت مشخص شد ۲ گلگیر و صندوق عقب ماشین رنگ خورده است . مدتی قبل هم که مسافر قطار بودم یکی از هم کوپه ای ها می گفت چنان ماشین تصادفی را رنگ می کنم که خریدار اصلاً متوجه نمی شود در نتیجه ماشینی را که مثلا ۱۰ میلیون می ارزد ۱۵ میلیون می فروشد. واقعاً بعضی ها نمی فهمند یا نمی خواهند بفهمند که این کار کسب مال حرام است !!!

نظر بدهید