بایگانی برای ماه شهریور, ۱۳۹۰

بیایید تا می توانیم قدمی برای دیگران بر نداریم!!!!!!!

پنجشنبه, شهریور ۳م, ۱۳۹۰

چندین سال قبل که برای دوره ای به خارج از کشور عزیمت کردیم به یاد دارم جهت انجام کاری معرفی نامه ای نیاز داشتم بنابراین به یکی از همشهریان خود که قبلا با هم دوست بودیم و اتفاقاً در اداره موردنظر در آن کشور موقعیتی داشت مراجعه کردم تا فرم را تکمیل کند با هزار […]