بیایید تا می توانیم قدمی برای دیگران بر نداریم!!!!!!!

چندین سال قبل که برای دوره ای به خارج از کشور عزیمت کردیم به یاد دارم جهت انجام کاری معرفی نامه ای نیاز داشتم بنابراین به یکی از همشهریان خود که قبلا با هم دوست بودیم و اتفاقاً در اداره موردنظر در آن کشور موقعیتی داشت مراجعه کردم تا فرم را تکمیل کند با هزار بهانه از انجام این کار استنکاف ورزید و گفت در آن زمان که شما مورد نظرتان است من ایران نبودم هرچند که من می دانستم در ایران حضور داشت بنابراین با مشورت یکی از دوستان به فردی هندی که موقعیت بسیار بالاتری داشت و من را قبلا ندیده بود مراجعه کردم با کمال تعجب دیدم فرم را تکمیل کرد و در فرم متذکر شد من را می شناسد و مورد تایید هستم .
اتفاقا چند روز قبل دوست همشهری خود را دیدم که کلی تحویل گرفت و مخلصم چاکرم گفت . قصد داشتم ماجرای دوست هندی را به او بگویم و بگویم که توی همشهری و دوست قدمی برنداشتی اما غریبه هندی برای حل مشکل من هر چه از دستش بر می آمد انجام داد .

نظر بدهید